Ten aanzien van de verkeersmaatregelen Lage Zegstraat is er volgens René Lazeroms nog niets nieuws te melden. Om die reden gaat de op 15 oktober geplande bewonersavond niet door. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet.

In oktober 2019 organiseert Thuisvester een informatieavond over het Klik voor Wonen-systeem.

Op 10 oktober organiseert Thuisvester een avond in Zegge (De Nieuwenbergh, Hoefstraat 4). De avond begint om 19.00u en is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Als mensen geïnteresseerd zijn in een sociale huurwoning, moeten ze zelf reageren via de website Klik voor Wonen. Het aanbod van alle beschikbare sociale huurwoningen wordt ook hier getoond. Uit het grote aantal vragen dat Thuisvester ontvangt, blijkt dat dit soms lastig kan zijn voor mensen. Om het makkelijker te maken om met het Klik voor Wonen-systeem om te gaan, geeft Thuisvester deze voorlichting. 

Tijdens de voorlichting zal Thuisvester uitleg geven over de procedure van het huren van een sociale huurwoning en de regels over inkomenseisen worden toegelicht. Ook wordt uitleg gegeven over de werking van Klik voor Wonen en de bijbehorende website en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Al vanaf 2014 zet de dorpsraad zich in om te komen tot een oplossing voor het vele sluipverkeer dat over de Zeg naar Majoppeveld en de Borghwerf rijdt. We hebben daartoe talloze gesprekken gevoerd met inwoners, de gemeenten Rucphen en Roosendaal en met politieke partijen. We hebben ingesproken in de commissie EROM en ook enkele bewonersavonden georganiseerd. Onze insteek is altijd geweest (en blijft ook) dat er een oplossing voor het sluipverkeer komt waarbij een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid voor heel Zegge gewaarborgd is.

We constateren echter dat de discussie hierover verhardt en een breed gedragen oplossing ver weg is. De dorpsraad is geschrokken van enkele recente reacties uit het dorp, waarbij het persoonlijk wordt en waaruit een gebrek aan vertrouwen in de dorpsraad spreekt. De dorpsraad heeft daarom besloten om zich inhoudelijk niet meer te bemoeien met de oplossing van het sluipverkeer. We hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Rucphen en hen gevraagd om de regie volledig van de dorpsraad over te nemen. Dat betekent dat de bewonersavond op 15 oktober over de Lage Zegstraat volledig in handen is van de gemeente en dat de dorpsraad alleen optreedt als gastheer.

De dorpsraad gaat zich op korte termijn richten op andere belangrijke zaken voor ons dorp, zoals het snel realiseren van het trapveldje voor de kinderen en de woningbouw in Zegge; de bouw van betaalbare (huur-)woningen is noodzakelijk. Het is immers belangrijk om de Zeg aantrekkelijk te maken en te houden voor onze jeugd. De dorpsraad beseft dat het niet allemaal kommer en kwel is in Zegge. Het is toch fantastisch wat nu georganiseerd wordt in ons durpke rond de herdenking van 75 jaar bevrijding van Zegge!

De dorpsraad staat altijd open voor vragen en opmerkingen, de vergaderingen zijn vrij om bij te wonen. Tot slot nodigt de dorpsraad inwoners uit om aan te sluiten en lid te worden.

rotonde olvstraat viaduct

Antwoorden gemeente Rucphen op vragen naar aanleiding van dorpsraadvergadering 12 februari

Op 12 februari zijn door inwoners van Zegge diverse vragen gesteld naar aanleiding van het verkeersbesluit Lage Zegstraat door de gemeente Roosendaal. De dorpsraad Zegge heeft deze vragen doorgezet aan de gemeente Rucphen. Zij hebben hierop gereageerd in bijgevoegde brief. In het kort worden de volgende antwoorden gegeven:

1. Het verkeersbesluit wordt nog formeel gewijzigd. De gemeente Roosendaal laat