Zie hieronder de link naar de raadsinformatie t.a.v. woningbouwplannen voor Zegge-Oost. De tekst van de brief is ook hieronder te lezen.

 

Bestemmingsplan Zegge-Oost


Rucphen, 8 februari 2023

Onderwerp: Bestemmingsplan Zegge Oost

Geachte raad,

 

Met deze brief informeren wij u graag over de stand van zaken rond het bestemmingsplan Zegge Oost te Zegge.

Overeenstemming bereikt over de concept verkaveling

Tot onze vreugde kunnen wij u mede namens de gezamenlijke ontwikkelaars melden dat overeenstemming is bereikt over een concept-verkaveling voor dit gebied. Op basis hiervan kan het plan verder worden uitgewerkt en kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Kwaliteiten van het plan

Reeds eerder is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Over de stedenbouwkundige opzet van dat plan is nader overleg gevoerd. Van beide kanten is hoog ingezet op de maximale kwaliteit en haalbaarheid. In de tussentijd zijn de omstandigheden behoorlijk gewijzigd. De bouwsector kampt met hoge kostenstijgingen. Denk hierbij aan stijgende prijzen van materialen en voor inzet van onderaannemers. Daarbij is er ook zeker sprake van krapte op de arbeidsmarkt in deze sector. Van de zijde van de gemeente zijn de kwaliteitsnormen verhoogd door onder meer vaststelling van de groennorm en aandacht voor betaalbare woningen. Dit vergde een optimale afstemming en samenwerking om een plan te realiseren dat voor beide partijen acceptabel en haalbaar is.

Uitgangspunten plan

 

  1. De opzet van het plan bestaat volledig uit koopwoningen. De capaciteit van het plan is 62 woningen.
  2. De aanwezige groene elementen worden geïntegreerd in het plan. Verder wordt groen toegevoegd. Daardoor is sprake van een groene setting van dit plan.
  3. Minimaal 16 woningen zullen een maximaal prijsniveau krijgen van C 287.000,-- v.o.n.
  4. De gemeente zal haar eigen groen in eigendom behouden en integreren in het plan. Ook de percelen van Staatsbosbeheer zullen in het plan als groen worden opgenomen.
  5. De categorie middelduur (30 °h) wordt onderverdeeld in een goedkoop en een duur deel. De goedkoopste woningen binnen die categorie worden C 325.000,-- v.o.n., een aantal gaat C 375.000,-- tot C 385.000,-- kosten en het resterende aantal in de middeldure categorie komt uit rond de NHG-grens van C 405.000,--.
  6. In het plan komen patiowoningen, woningen twee onder een kap met een volledige plattegrond op de begane grond en tenslotte reguliere eengezinswoningen zowel twee onder een kap, rijwoningen en vrijstaande woningen. Er is sprake van een volledige mix van woningen. In het plan wordt verder voldaan aan de normen voor waterberging.

Planning van het bestemmingsplan

Het concept bestemmingsplan zal worden aangepast aan de laatste inzichten op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Verder worden de onderzoeken geactualiseerd en wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is de bedoeling dat het ontwerp-bestemmingsplan voor 1 juli a.s. ter inzage wordt gelegd en in de tweede helft van 2023 aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden zodat de bouw begin 2024 kan starten. Trots op het resultaat Wij zijn trots op het resultaat dat in gezamenlijk overleg is bereikt. Wij zijn van mening dat voor de kern Zegge sprake is van een prachtig plan met een goede differentiatie in de woningtypen. Uiteraard zal het plan op korte termijn via een omgevingsdialoog door de initiatiefnemers en de gemeente aan de omgeving worden gepresenteerd. Wij vertrouwen er op u hiermee tot genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Rucphen,

de secretaris,

Sandor Michielse

de burgemeester,

Marjolein van der Meer Mohr

De dorpsraad zet zich in voor meer betaalbare woningen in Zegge. Op dit moment is er gewoon te weinig aanbod van goedkope woningen op de Zeg. Dat is al jaren een groot probleem. De jongeren trekken weg en de ouderen kunnen niet doorstromen naar levensbestendige woningen. Daardoor vergrijst het dorp. De woningcorporatie Thuisvester gaat helaas geen extra huurwoningen op de Zeg bouwen. Dat is jammer want vooral aan sociale huurwoningen is een grote behoefte. Als dorpsraad adviseren wij de gemeente Rucphen om hierin nadrukkelijker het voortouw te nemen. Gelukkig gaat er wel gebouwd worden op de Zeg. Zo liggen er diverse bouwplannen op de plank die volgend jaar starten. In de Hoefstraat worden 16 levensbestendige koopwoningen gebouwd. Verwacht wordt dat de start van de verkoop hiervan eind van dit jaar plaatsvindt. Ook het plan ‘Zegge Oost’ aan de Kapelstraat krijgt eindelijk, na jaren van vertraging, een start. In Zegge Oost zijn nu 62 koopwoningen voorzien. Zie voor dit plan de raadsmededeling van de gemeente Rucphen op onze website. In deze raadsmededeling staat meer detailinformatie over het aantal en soort woningen, inclusief een indicatie van de prijzen. Tenslotte weten we, uit gesprekken met omwonenden en uit de mededelingen van de gemeente, dat op de locatie van Ahmets garage appartementen komen. Of deze voor de verkoop zijn is echter onbekend. Wilt u meer weten over de woningbouw of over andere onderwerpen, kom dan naar de dorpsraadvergadering. Deze vindt iedere tweede dinsdag van de maand om 19:00 uur in de Nieuwenbergh plaats.

De dorpsraad Zegge zoekt een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid. De dorpsraad Zegge is een formele adviescommissie van de gemeente Rucphen. Vind je het leuk om actief mee te denken met de gemeente over Zegse aangelegenheden en een verschil te maken door juist met een Zegse bril naar gemeentelijke ontwikkelingen te kijken en hierover te adviseren? Wil je een inbreng hebben op ontwikkelingen die de leefbaarheid van ons dorp raken? Kom dan eens langs op onze dorpsraadvergadering die elke tweede dinsdag van de maand om 19:00 uur in de Nieuwenbergh plaatsvindt. Daar spreken wij met Zegse inwoners over bijvoorbeeld de aanstaande woningplannen, het integraal verkeersplan en de verkeersdruk op onze wegen, de herinrichting van het dorpsplein, de gemeentelijke subsidie voor de Nieuwenbergh, de aanpak van de ‘Helpende Handjes’… Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris Renate de Kok via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Beste inwoner van Zegge,

Met de verkiezingen in aantocht zijn wij als dorpsraad benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen over Zegge. Zeker als het gaat om belangrijke thema’s zoals woningbouw in Zegge en de verkeersoverlast van de Borchwerf. We hebben de politieke partijen in Rucphen de volgende twee vragen voorgelegd:

  1. Wat gaat de partij de komende vier jaar doen aan het gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge. Gaat de partij zich hard maken voor het na 13 jaar eindelijk eens bouwen in Zegge oost, zoals voorzien in het IDOP van 2009?
  2. Hoe kijkt de partij aan tegen de toenemende overlast van de Borchwerf en het vele sluipverkeer in Zegge en de recent van stal gehaalde omlegging A58? Wat gaat de partij tegen het sluipverkeer in Zegge de komende vier jaar doen?

Van vier partijen ontvingen wij een schriftelijk antwoord. Onderstaand vatten wij deze antwoorden samen. De volledige antwoorden van de politieke partijen zijn te vinden op onze website www.dorpsraadzegge.nl.

Gebrek aan betaalbare (huur) woningen in Zegge

De VVD is het meest concreet als het gaat om woningbouw in Zegge Oost. Zij stellen dat het plan nu zo snel als mogelijk in procedure moet komen zodat in 2023 gebouwd kan worden. Ook de RVP, het CDA zijn van mening dat woningbouw in Zegge Oost gerealiseerd moeten worden. Daarbij gaat de RVP wat verder door te stellen dat de gemeente een echte aanjaagfunctie moet hebben om deze woningbouw te realiseren. Forza Rucphen gaat niet in op Zegge Oost, maar geeft meer in algemene termen aan dat snel meer woningen nodig zijn. Interessant is dat sommige partijen meer ruimte willen bieden aan de inwoners van Zegge als het gaat om woningbouw. Zo noemt het CDA het oprichten van lokale wooncoöperaties en zien zij kansen in kleinschalige en innovatieve woonvoorzieningen. De RVP noemt in dat kader alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), collectief particulier opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg. Over een ding zijn alle partijen het eens, namelijk de  toewijzing van koop en of huurwoningen aan Zegse inwoners.

Overlast Bochwerg en sluipverkeer

De RVP is het meest concreet en uitgebreid in haar antwoord. Zij willen vanuit één verkeersplan oplossingen voor de Lage Zegstraat, fietsoversteek Leemstraat, toenemende druk op viaduct en rotonde (afslag Zegge A58) en voor het te snel rijden op het dorpsplein/OL Vrouwestraat. Het CDA benoemt de verkeersdruk en de onveiligheid op de Leemstraat en zet in op handhaving en snelheidscontroles als oplossing voor de Lage Zegstraat. De VVD zet in op gedragsverandering en neemt een voorschot op de voorziene maatregelen kruising Lage Zegstraat / Nelson Mandelaweg. Gedeeltelijk afsluiting verplicht volgens de VVD tot ander gedrag. Forza Rucphen geeft aan dat zij de onveilige situatie in de Leemstraat blijft volgen omdat onveilige situaties oplossing moeten krijgen. Als het gaat om de omlegging A58 dan zijn de RVP en het CDA hier uitgesproken tegen. De VVD wil in gesprek blijven en blijft bij de intentieovereenkomst uit 2008 (omlegging A58 kan, mits zo ver als mogelijk van de kern Zegge. Forza Rucphen spreekt zich niet uit over de omlegging A58.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door Forza Rucphen.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door CDA.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door RVP.

Klik hier voor Reactie op vragen Dorpsraad Zegge door VVD.

Regionaal EnergieloketOp 4 februari jl. heeft Jeroen Landgraaf van Regionaal Energieloket een webinar verzorgd. Hierin worden adviezen gegeven aan woningeigenaren voor het energiezuinig maken van de eigen woning. Ook wethouder René Lazeroms geeft een korte introductie en stipt nog eens wat acties aan waaronder Collectieve Inkoop Zonnepanelen en Collectieve Inkoop Isolatie.

Heeft u de webinar niet kunnen bijwonen maar wilt u deze wel bekijken, dan kunt u die vinden op de website van Regionaal Energieloket - Buurtactie Energiezuinig Wonen Rucphen.

Let op, er is de eerste 2:15 minuut een stilte, de presentatie begint dus iets later.