Antwoorden gemeente Rucphen op vragen naar aanleiding van dorpsraadvergadering 12 februari

Op 12 februari zijn door inwoners van Zegge diverse vragen gesteld naar aanleiding van het verkeersbesluit Lage Zegstraat door de gemeente Roosendaal. De dorpsraad Zegge heeft deze vragen doorgezet aan de gemeente Rucphen. Zij hebben hierop gereageerd in bijgevoegde brief. In het kort worden de volgende antwoorden gegeven:

1. Het verkeersbesluit wordt nog formeel gewijzigd. De gemeente Roosendaal laat

aan de gemeente Rucphen weten wanneer dat plaatsvindt.

2. De volgorde van de werkzaamheden wordt niet gewijzigd. Dat betekent eerst de werkzaamheden rond de Lage Zegstraat en daarna de aanleg van de rotonde en de verbreding van de Leemstraat.

3. De parallelweg naast de Nelson Mandelaweg wordt niet aangepast.

4. De regie op alle werkzaamheden ligt bij de gemeente Roosendaal, er wordt geen regisseur bij de gemeente Rucphen aangeboden. Wel is namens de gemeente Rucphen de gebiedsregisseur dhr. Pieter van de Veeken (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bereikbaar voor vragen.

5. Er worden momenteel verkeerstellingen uitgevoerd op omliggende wegen als zogenaamde nulmeting. In maart 2020 worden deze op dezelfde locaties herhaald.

6. Onder www.rucphen.nl/verkeer wordt gecommuniceerd over de werkzaamheden onder het project ‘verkeersmaatregelen Leemstraat - OL Vrouwestraat – Lage Zegstraat. Ook zet de gemeente waar nodig de Rucphense Bode en sociaal media voor de communicatie in.

Start werkzaamheden Lage Zegstraat

Op 4 maart starten de werkzaamheden aan de Lage Zegstraat. Dit betreft het vervangen van de klinkers voor asfaltverharding. In de commissie EROM heeft ‘ons’ burgerlid Marion Buyk twee tips meegegeven die wij als dorpsraad Zegge van harte ondersteunen:

1. Het langer uitvoeren van de verkeerstellingen op omliggende wegen. Nu de Lage Zegstraat voor een maand afgesloten wordt, wordt met deze tellingen direct helder of het sluipverkeer zich verplaatst als de rotonde nog niet aangelegd is.

2. De landbouwsluizen pas na de realisatie van de rotonde en verbreding van de Leemstraat aan te leggen. Daarmee wordt ongewenst sluipverkeer over omliggende wegen voorkomen.


Brief Dorpsraad Zegge ivm. voorgenomen plannen Lage Zegstraat

Zegge, 18 februari 2019

Geacht College van B&W,

Zoals u wellicht hebt vernomen heerste er afgelopen weken grote onrust binnen de Zegse gemeenschap. Dit betrof de maatregelen die door de gemeente Roosendaal getroffen worden rond de Lage Zegstraat. Een verkeersbesluit van de gemeente Roosendaal dat niet overeenstemde met de gemaakte afspraken met de Dorpsraad Zegge en de gemeente Rucphen lag hieraan ten grondslag. Dit betrof de onbegrijpelijke afsluiting van de parallelweg door middel van verbodsborden. Hoewel door beide gemeenten gecommuniceerd is dat deze afsluiting niet doorgaat is de onrust niet verdwenen. Oorzaak hiervan is, naar onze mening, een groeiend wantrouwen naar de beide gemeenten en, gezien de verbondenheid met de gemeente Rucphen, ook naar de Dorpsraad Zegge.

Dit bleek duidelijk afgelopen dinsdagavond tijdens onze dorpsraadvergadering. Aangekondigd als inloop om, na alle onduidelijkheden over het verkeersbesluit en de goede interventie van wethouder Lazeroms met dito communicatie, in te gaan op vragen en opmerkingen. Deze inloop kreeg, gezien het aanwezige aantal inwoners, echter het karakter van een bewonersavond. Over de uitkomst van deze ‘bewonersavond’ gaat deze brief. Voordat wij als Dorpsraad hierop ingaan willen wij echter stil staan bij het gevolgde proces en de communicatie tot heden.

Over de gevolgde procesgang tot heden is de Dorpsraad Zegge ontevreden. Het is volstrekt onduidelijk wie nu regisseur is van alle maatregelen. Binnen de gemeente Roosendaal treden verschillende functionarissen op die verschillend communiceren naar de burgers van Zegge. De gemeente Rucphen heeft een afwachtende houding, daar het maatregelen van de gemeente Roosendaal betreffen. Het gevolg is dat als er iets misgaat bij de gemeente Roosendaal, zoals een evident onjuist verkeersbesluit, dat laat, niet, of niet juist gereageerd wordt naar de burgers van Zegge. De Dorpsraad Zegge kan dit ‘gat’ niet dichten, sterker nog zij wordt vereenzelvigd met de handelwijzen van de beide gemeenten.

Ons dringende advies is om binnen de gemeente Rucphen één iemand aan te wijzen als regisseur en het geheel projectmatig aan te pakken. Dit bevordert een samenhangend geheel van maatregelen en een eenduidige communicatie naar de burgers. Het voorkomen van sluipverkeer door Zegge en het handhaven van een goede bereikbaarheid van Zegge vragen immers om overzicht en gaan verder dan de ‘Roosendaalse’ aanleg van een rotonde, het verbreden van de Leemstraat en het verkeersluw maken van de Lage Zegstraat. Dat bleek ook weer tijdens de ‘bewonersavond’.

Tijdens de ‘bewonersavond’ kwam nadrukkelijk de angst van bewoners naar voren over het verleggen van sluipverkeer over (1) de Hoge Heistraat, Tussenweg en Heesterbosstraat, (2) de OL Vrouwestraat, Hoefstraat, Tussenweg en Heesterbosstraat en (3) de OL Vrouwestraat, Heesterbosstraat. Eerder is afgesproken om op deze wegen verkeerstellingen (nulmeting) te verrichten en na afronding van alle Roosendaalse maatregelen opnieuw tellingen te verrichten. Afgesproken is tevens dat, mocht sprake zijn van een toename van verkeer op deze wegen, de gemeente Rucphen direct maatregelen treft. De dorpsraad vraagt uw college om ‘kort op de bal te zitten’ en dan ook snel tot actie over te gaan.

Voor de inwoners van Zegge is het onduidelijk wat de implicaties zijn van het onjuiste verkeersbesluit. De angst bestaat dat zonder wijziging van dit besluit de parallelweg op termijn toch afgesloten kan worden met verbodsborden. De Dorpsraad vraagt het college al hetgeen te doen om te voorkomen dat een onjuist verkeersbesluit door de gemeente Roosendaal geformaliseerd wordt.

Op de bewonersavond kwam ook de volgorde van de werkzaamheden aanbod. Gevraagd is om de herinrichting van de Lage Zegstraat vooraf te laten gaan door de aanleg van de rotonde en de verbreding Leemstraat. Dit om toenemend sluipverkeer over bovengenoemde wegen tijdens de werkzaamheden aan de Lage Zegstraat te voorkomen. Dat houdt concreet een wijziging van de planning van de gemeente Roosendaal in. Enkele bewoners beroepen zich daarbij op een vergadering van uw raad van vorig jaar waarin deze volgorde ook is aangegeven. De Dorpsraad vraagt het college om de volgorde van de maatregelen aan te laten passen door de gemeente Roosendaal.

Tot slot vraagt de Dorpsraad om over bovengenoemde punten te communiceren. De Dorpsraad beveelt aan om hiertoe uw website te gebruiken conform plan Hofstede, omleiding en toekomstvisie 2030.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft zijn wij vanzelfsprekend bereid om hierover in gesprek te gaan.

 

Namens de dorpsraad Zegge

Ton Christophersen, Voorzitter Dorpsraad Zegge

Renate de Kok-Luijben, Secretaris Dorpsraad Zegge


Reactie van B & W van de Gemeente Rucphen op vragen van Dorpsraad Zegge

 

Onze referentie: AZ16/014921-UA19/883225

Uw referentie:

Behandelaar: A.J.J.P. Schrauwen

Telefoonnummer: 0165-349762

Rucphen, 22 FEB. 2019

Onderwerp: Lage Zegstraat te Zegge

 

Geacht bestuur,

Op 18 februari 2019 stuurde u ons een brief over de Lage Zegstraat. In uw brief geeft u aan dat er grote onrust heerst onder de inwoners van Zegge over de te nemen verkeersmaatregelen in het Roosendaals deel van de Lage Zegstraat zoals die staan in het verkeersbesluit van de gemeente Roosendaal. In deze brief leest u onze reactie.

Het verkeersbesluit wordt gewijzigd

De gemeente Roosendaal heeft toegezegd het verkeersbesluit te wijzigen en laat ons nog weten wanneer zij dit doet. De reden dat dit niet direct gebeurt, is dat er bij de gemeente Roosendaal bezwaarschriften zijn binnengekomen. Deze bezwaarschriften moeten worden behandeld na de bezwaarschriftentermijn die op 4 maart afloopt. Pas daarna kan het verkeersbesluit inhoudelijk worden aangepast.

De regisseur van alle verkeersmaatregelen is de gemeente Roosendaal

De volgende verkeersmaatregelen voert de gemeente Roosendaal in 2019 uit:

  1. De aanleg van landbouwsluizen en het vernieuwen van het wegdek, inclusief de aanleg van verkeersdrempels in de Lage Zegstraat.
  2. De aanleg van een rotonde op de kruising O.L. Vrouwestraat - Rijksweg Noord - A58.
  3. Het verbreden van een gedeelte van de Leemstraat en het verbeteren van de bocht Leemstraat - Nelson Mandelaweg.
  4. Het maken van omleidingen tijdens de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

Wij overleggen met de gemeente Roosendaal over de uitvoering van deze verkeersmaatregelen, maar zijn niet aan zet bij de feitelijke uitvoering. Alle verkeersmaatregelen, inclusief de omleidingen, vinden plaats op Roosendaals grondgebied. Roosendaal is dus verantwoordelijk. Ook de kosten zijn voor rekening van de gemeente Roosendaal.

Binnen de gemeente Rucphen wordt geen regisseur aangewezen

De gemeente Roosendaal heeft verschillende personen werkzaam binnen het vakgebied 'verkeer'. Wij vragen de gemeente Roosendaal voor dit project één aanspreekpunt aan te wijzen. Bij deze persoon kunt u terecht voor informatie. Een centraal aanspreekpunt bij de gemeente Rucphen voegt daaraan niets toe. Deze weet immers niets meer dan de bron - de gemeente Roosendaal - communiceert. Natuurlijk is voor de uitvoering onze gebiedsregisseur, de heer Pieter van de Veeken (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), voor Zegge bereikbaar voor vragen van algemene aard.

Er worden nu verkeerstellingen gehouden

Zoals is afgesproken voeren we nu (in de maand februari) verkeerstellingen uit om de nul-situatie in beeld te brengen. Nadat alle verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd en het verkeer "zijn weg weer heeft gevonden", doen wij dit nog een keer op dezelfde locaties. Vanwege de duur van de werkzaamheden plannen we deze verkeerstellingen in maart 2020.

De volgorde van de werkzaamheden is in december 2018 bekend gemaakt

De werkzaamheden in de Lage Zegstraat beginnen op 11 maart 2019. Dit betreft het asfalteren van de Lage Zegstraat. De landbouwsluizen worden nog niet aangelegd. In de vergadering van de commissie Economische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling en Milieu van 17 mei 2017 vertelde wethouder Matthijssen dat eerst de rotonde wordt aangelegd en daarna de Lage Zegstraat en de Leemstraat worden aangepast. Deze volgorde is inmiddels gewijzigd. Voor het bepalen van de volgorde en de planning van de werkzaamheden heeft de gemeente Roosendaal overlegd met de agrariërs. Tijdens de informatiebijeenkomst van 21 juni 2018 van de gemeente Roosendaal en tijdens de bewonersavond van uw Dorpsraad van 3 december 2018 is aangegeven dat gestart wordt met de werkzaamheden aan de Lage Zegstraat.-Daarna legt Roosendaal de rotonde aan en als laatste verbreden zij de Leemstraat en de bocht.

De parallelweg Lage Zegstraat - Spiekestraat wordt niet aangepast

Wethouder Lazeroms heeft afgelopen week enkele inwoners van Zegge gesproken. Zij vroegen om een aanpassing van de parallelweg zodat de verkeersafwikkeling op deze weg wordt verbeterd. Tijdens de bewonersavond van uw Dorpsraad is uitgelegd dat de parallelweg niet wordt aangepast. Wanneer de weg wordt verbeterd, wordt er weer een prima sluiproute gecreëerd. Dit willen we juist voorkomen.

We plaatsen het project op onze website

Wij reserveren extra ruimte op onze website onder www.rucphen.nl/verkeervoor het project "Verkeersmaatregelen Leemstraat - O.L. Vrouwestraat - Lage Zegstraat". Waar nodig zetten wij ook de Rucphense Bode en social media in. Op deze manier houden wij onze inwoners op de hoogte.

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Rucphen,

de secretaris, Fred Verheijen

de burgemeester, Marjolein van der Meer Mohr